Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen jako „VOP“)

Vířivky Levně s.r.o.

 

Článek 1 – Základní ustanovení

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje spol. Vířivky Levně s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25919 dne 30.3.2011, IČ: 29115299, DIČ: CZ29115299, se sídlem Jateční 34, 301 00 Plzeň, zastoupená panem Tomášem Hofmanem, nar. 13. 5. 1959, trvale bytem V Cihelně 1053, 330 11 Třemošná, jednatelem společnosti, jako prodávající (dále jen jako „Vířivky Levně s.r.o.“, „spol. Vířivky Levně s.r.o.“, nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen jako „Kupující“). Prodávající a Kupující jsou ve VOP dále uváděni též jako „Smluvní strany“. Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1.2 těchto VOP, jakož i na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.virivkylevne.cz. Tyto VOP, není-li v konkrétní kupní smlouvě uvedeno výslovně jinak, se vztahují na kupní smlouvy na dodávky zboží nabízeného Prodávajícím v E-shopu Prodávajícího, jakož i v tištěném katalogu zboží Prodávajícího (dále jen jako „Katalog“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím formou předběžných objednávek prostřednictvím E-shopu Prodávajícího, elektronických objednávek činěných prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) či faxových zpráv anebo prostřednictvím telefonu, které jsou vždy následně na základě osobní či elektronické konzultace mezi Prodávajícím a Kupujícím upřesněny a Smluvními stranami závazně potvrzeny.

1.2      Kontaktní údaje: Vířivky Levně s.r.o.

Sídlo: Jateční 34, 301 00 Plzeň

IČ: 29 115 299

DIČ: CZ29115299

Telefon: +420 777 758 890, +420 602 406 555

Pevná linka : +420 377 470 908

Kontaktní e-mailová adresa: info@virivkylevne.cz

Kontaktní adresa: Jateční 34, 301 00 Plzeň

Provozovna: Jateční 34, 301 00 Plzeň.

Provozní doba: Po-Pá 9:00 – 16:00 hod.

1.3   Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí spotřebitel,  jímž je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4   Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5         Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6         Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2 těchto VOP, Reklamační řád, byl-li vydán, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto VOP a veškeré jejich součásti je Kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

1.7         Kupující výslovně souhlasí s tím, že jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou            e-mailovou adresu obdrží kopii VOP. Na zadanou e-mailovou adresu obdrží Kupující rovněž zálohovou fakturu či daňový doklad – fakturu v elektronické podobě s čímž Kupující odesláním objednávky uděluje výslovný souhlas.

Článek 2 – Sdělení před uzavřením smlouvy

1

2

2.1         Vířivky Levně s.r.o. poskytuje následující povinné informace:

a)             náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Vířivky Levně s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na dodávku Zboží dle zvoleného typu přepravy – dodání Zboží);

b)            požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Vířivky Levně s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c)             Vířivky Levně s.r.o. neuzavírá prostřednictvím komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy uzavírá či zprostředkovává, činí tak na základě individuálně uzavíraných smluv v písemné podobě;

d)            Vířivky Levně s.r.o. neuzavírá licenční smlouvy;

e)             ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností Vířivky Levně s.r.o. uváděny včetně veškerých daní (např. DPH) a poplatků stanovených zákonem, nicméně nezahrnuje náklady na dodání zboží nebo služby (dopravné a balné), které se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, úhrady kupní ceny (dobírka) a množství a charakteru objednaného zboží (balné); Je-li u zboží uvedena současně poznámka cena na dotaz, sdělí cenu zboží Prodávající Kupujícímu v závislosti na jím poptávaném množství zboží;

f)              je-li Kupující spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

(i.)          kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

(ii.)        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

(iii.)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

(iv.)      přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla spol. Vířivky Levně s.r.o., na e-mailovou adresu Vířivky Levně s.r.o. info@virivkylevne.cz, nebo sdělit osobně Prodávajícímu v jeho provozovně; Kupující pro odstoupení od kupní smlouvy může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na webu provozovaném Prodávajícím;

g)             spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

(i.)          o poskytování služeb, které Vířivky Levně s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(ii.)        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Vířivky Levně s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(iii.)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

(iv.)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(v.)        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

(vi.)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

(vii.)    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

(viii.)  o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

(ix.)      o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

(x.)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Vířivky Levně s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h)            v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i)               spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j)              smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Vířivky Levně s.r.o;

k)            v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit elektronickou poštou na adrese info@virivkylevne.cz, případně se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

l)               V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Vířivky Levně s.r.o. Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Vířivky Levně s.r.o. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude spol. Vířivky Levně s.r.o. vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží. Vířivky Levně s.r.o. si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Vířivky Levně s.r.o. vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Vířivky Levně s.r.o. nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Vířivky Levně s.r.o. právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

 

Článek 3 – Smlouva a její uzavření

3

3.1         Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za uzavřenou až okamžikem, kdy Prodávající závazně a výslovně potvrdí telefonicky na kontaktním telefonu Kupujícího či elektronickou poštou na Kupujícím zadaný e-mail objednávku Kupujícího, kterou s ním před tímto potvrzením osobně ve své provozovně či telefonicky či elektronickou poštou konzultoval, co do upřesnění požadavků a případných specifických požadavků vyžadovaných Kupujícím.

3.2         Objednávka Kupujícího prostřednictvím webových stránek provozovaných Prodávajícím (E-shop) není závaznou objednávkou, nýbrž pouze objednávkou předběžnou, na niž vždy navazuje osobní konzultace ohledně konkrétních požadavků na zboží (např. barva) a jeho případných specifik vyžadovaných Kupujícím. Prodávající provede s kupujícím osobní konzultaci i v případě, že Kupující nemá žádné specifické požadavky na zboží.

3.3         Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky      od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Přijetí nabídky s dodatkem              nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.4         Předběžná objednávka zboží Kupujícím prostřednictvím webu provozovaného Prodávajícím je podmíněna vyplněním nezbytných kontaktních údajů Kupujícího. Předběžná objednávka zboží prostřednictvím E-shopu je realizována tak, že Kupující požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a současně zvolí požadovanou formu dopravy a způsob úhrady plnění. Kupujícímu může být při objednávce asistovat pracovník spol. Vířivky Levně s.r.o. po telefonu. Než Kupující závazně potvrdí předběžnou objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, a současně zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupující je současně vyrozuměn o souvisejících nákladech s dodáním zboží (cena dopravy, dobírka, balné). Prodávající po obdržení objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu zašle Kupujícímu potvrzení obdržení předběžné objednávky, sumarizaci Kupujícím objednaného plnění a provede s Kupujícím konzultaci detailů Kupujícím objednaného zboží, co do jeho konkrétních vlastností a specifik. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se sjednává za okamžik uzavření kupní smlouvy závazné a výslovné potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím dle ustanovení čl. 3 odst. 3.1 těchto VOP.

3.5         Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany Kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

3.6         Objednává-li předběžně Kupující plnění písemně prostřednictvím Katalogu, je povinen vyplnit objednávkový list včetně veškerých požadovaných údajů a potvrdit skutečnost, že se seznámil s těmito VOP. V případě předběžné telefonické objednávky či předběžné objednávky učiněné prostřednictvím elektronické komunikace je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu vyžadované údaje a potvrdit seznámení se s těmito VOP.

3.7         Kupující bere na vědomí, že v rámci předběžné objednávky plnění je povinen uvést následující údaje sloužící k identifikaci Kupujícího: jméno a příjmení nebo obchodní firmu, přesnou a úplnou adresu nebo sídlo podnikání Kupujícího, telefon, e-mail a jedná-li se o podnikatele rovněž identifikační číslo (IČ), případně daňové identifikační číslo (DIČ).

3.8         Nedílnou součástí potvrzení předběžné objednávky Kupujícího Prodávajícím je aktuální znění VOP.

3.9         Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována nejdéle na dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.10     Účinnost uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím v případě, kdy je Prodávajícím vyžadováno složení zálohy ze strany Kupujícího, je vázána odkládací podmínkou na toto složení, resp. připsání peněžité částky tvořící zálohu na bankovní účet Prodávajícího, č.ú. 250 896 081/0300. V ostatních případech, kdy není složení zálohy vyžadováno, je kupní smlouva účinná dnem svého uzavření.

3.11     Vířivky Levně s.r.o. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití elektronické pošty (e-mailu), atd., nebo z důvodu zásahu správního nebo soudního orgánu. O takovém postupu se Vířivky Levně s.r.o. zavazuje neprodleně Kupujícího informovat. Kupující bere na vědomí, že v těchto případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

3.12     Kupující dále bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objednal zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému spol. Vířivky Levně s.r.o. O takovéto skutečnosti Prodávající neprodleně informuje Kupujícího.

 

Článek 4 – Cena, platební podmínky a náklady na dopravu

Oddíl A – Cena

4

4.1         Všechny ceny jsou smluvní. Informace o zboží a cenách uváděných Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Všechny ceny v E-shopu Vířivky Levně s.r.o. jsou vždy aktuální a platné ceny vyjádřené v českých korunách. Ceny uvedené u jednotlivých produktů Prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH a veškerých dalších poplatků a daní, které musí Kupující zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na balné.

4.2         Vykoupila-li spol. Vířivky Levně s.r.o. použité zboží od neplátce DPH a nabízí jej k prodeji jako použité či zánovní, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ustanovením § 90 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

4.3         Kupující dále bere na vědomí, že konečné ceny produktů mohou být uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s právními předpisy, ve specifických situacích tedy může nastat v konečném součtu všech zakupovaných produktů k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny.

4.4         Akční ceny spol. Vířivky Levně s.r.o. platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Vířivky Levně s.r.o. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jí provozovaném E-shopu.

4.5         Prodávající a Kupující sjednávají tímto výhradu vlastnického práva, na jehož základě přechází vlastnické právo ke zboží z Prodávajícího na Kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny. Tímto ujednáním není dotčen přechod nebezpečí škody na zboží.

Oddíl B – Platební podmínky

4.6         Pro splatnost daňových dokladů vystavených Prodávajícím se sjednává 14 denní splatnost od data jejich vystavení.

4.7         Vířivky Levně s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícím pouze jím vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. Vířivky Levně s.r.o. akceptuje následující platební podmínky úhrady plnění:

a)             úhrada ceny plnění hotově při osobním převzetí zboží v provozovně Prodávajícího;

b)            hotově či bezhotovostním bankovním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího předem při všech formách dodání zboží (formou doručení dopravou Prodávajícího či formou přepravní služby);

4.8         Vířivky Levně s.r.o. je oprávněn podmínit dodání zboží až na základě úhrady kupní ceny zboží Kupujícím na základě daňového dokladu – faktury, popřípadě zálohové faktury, případě úhradou kupní ceny oproti dodání zboží formou dobírky.

4.9         Daňový doklad – fakturu na objednané zboží obdrží Kupující společně s dodávkou zboží, je-li cena plnění hrazena oproti dodání zboží formou dobírky, doručení Prodávajícím či doručení přepravní službou, anebo došlo-li k úhradě ceny plnění bezhotovostním bankovním převodem na základě zálohové faktury, jakož i v případě, kdy Vířivky Levně s.r.o. nevyžaduje na Kupujícím uhrazení ceny plnění před dodáním plnění. Vířivky Levně s.r.o. si současně vyhrazuje právo zasílat daňové doklady – faktury elektronickou poštou na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

 

 

Oddíl C – Náklady dopravy a balné

4.10     Vířivky Levně s.r.o. na požádání zpracuje individuální kalkulaci ceny dopravy objednaného zboží s ohledem na charakter a množství objednaného zboží.

4.11     Počet balíků Prodávající optimalizuje na nejmenší počet a Kupující před potvrzením předběžné objednávky vždy vidí skutečnou celkovou částku za dopravu. Jednorázový poplatek za dobírku je 29,– Kč po ČR.

4.12     Náklady na dopravu účtované spol. Vířivky Levně s.r.o. jsou s ohledem na zvolený způsob dopravy zboží a platby kupní ceny stanoveny následovně:

a)             osobní odběr zboží v provozovně Prodávajícího – zdarma;

b)            přepravní služba PPL  – cena 99,– Kč + 29,– Kč jako jednorázový poplatek za dobírku;

c)             přepravní služba PPL Slovensko – cena 249,– Kč + 49,– Kč jako jednorázový poplatek za dobírku;

d)            přepravní služba Česká Pošta   – cena 129,– Kč + 29,– Kč jako jednorázový poplatek za dobírku;

e)             přepravní služba Toptrans – cena dle platného ceníku.

4.13     V případě zasílání zboží do zahraničí je cena dopravy stanovena individuálně.

4.14     Náklady na dopravu zboží a kupní cena neobsahuje náklady na balné. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu náklady na balné, které jsou závislé dle charakteru zboží.

4.15     Vířivky Levně s.r.o. neúčtuje žádné poplatky za formu úhrady ceny plnění bezhotovostním bankovním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího, Kupující hradí pouze poplatky účtované bankou Kupujícího, které vycházejí z ceníku bankovních poplatků banky Kupujícího.

 

Článek 5 – Dodání zboží

5

5.1         Kupní smlouvou se Vířivky Levně s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí spol. Vířivky Levně s.r.o. kupní cenu.

5.2         Vířivky Levně s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují (zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty), a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

5.3         Má-li spol. Vířivky Levně s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Vířivky Levně s.r.o. odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli až k okamžiku, kdy mu věc předá dopravce, ledaže dopravce určil Kupující aniž by mu byl nabídnut Prodávajícím.

5.4         Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

5.5         Vířivky Levně s.r.o. odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li výslovně ujednáno jinak, zabalí Vířivky Levně s.r.o. zboží podle zvyklostí, nejsou-li potom způsobem odpovídajícím potřebám pro uchování věci a její ochranu, jakož i s ohledem na zvolený způsob dopravy zboží.

5.6         Prodávající dodá zboží Kupujícímu kompletní, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky Prodávajícím, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do dvou (2) pracovních dnů. Výše uvedené lhůty neplatí v případě objednání specifického druhu zboží, u kterého bude doba dodání zboží sdělena Kupujícímu Prodávajícím.

5.7         Expedice Zboží se může z důvodu prověření solventnosti Kupujícího přiměřeně dle potřeby Prodávajícího prodloužit. Vzniknou-li pochybnosti o solventnosti Kupujícího, je Prodávající oprávněn podmínit odeslání zboží Kupujícímu platbou předem. Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu cenu předem, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.8         Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat úhradu kupní ceny za objednané zboží předem na základě vystavené zálohové faktury či daňového dokladu – faktury, zjistí-li Prodávající v období mezi uzavřením kupní smlouvy a dodávkou zboží Kupujícímu, že:

a)             existují důvodné pochybnosti o finanční solventnosti Kupujícího, tedy zejména, nikoliv však výlučně, bylo-li zahájeno insolvenční řízení na majetek Kupujícího, zahájeno exekuční řízení či nařízen výkon rozhodnutí na majetek Kupujícího; nebo

b)            Kupující se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny dříve dodaného zboží Prodávajícím;

a to až do doby, než Kupující uhradí sjednanou kupní cenu na základě vystavené faktury nebo daňového dokladu Prodávajícím. Neuhradí-li Kupující kupní cenu předem, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.9         Nedodrží-li Prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí Kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 3%. Ostatní nároky Kupujícího tím nejsou dotčeny.

5.10     Nepřevezme-li Kupující řádně dodané či odeslané zboží od dopravce a vrátí-li se zboží Prodávajícímu, zavazuje se Prodávající o vrácení zboží informovat Kupujícího, který je oprávněn požádat o opakované dodání zboží. Zboží bude v tomto případě Kupujícímu Prodávajícím odesláno na jeho náklady neprodleně poté, co Kupující uhradí Prodávajícímu náklady na předcházející marné doručení zboží.

5.11     Kupující bere na vědomí, že termíny dodání zboží dle těchto VOP jsou pouze orientační a jsou závislé mimo jiné na dostupnosti zboží a služeb dopravců a s ohledem na jejich kapacity a dojezdové možnosti. O zpoždění s dodáním objednaného zboží se Prodávající zavazuje Kupujícího informovat.

5.12     V případě vyzvednutí objednávky zboží, jež byla uhrazena předem, může Vířivky Levně s.r.o. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Vířivky Levně s.r.o. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění Vířivky Levně s.r.o. vyplývá z ustanovení § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného. (???)

5.13     Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balíku a poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.14     Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@virivkylevne.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou spol. Vířivky Levně s.r.o. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však spol. Vířivky Levně s.r.o. možnost vznášet vůči oprávněnosti reklamace Kupujícího námitky a v případě neprokázání poškození zásilky (zboží) již v okamžiku, kdy byla přepravcem předána Kupujícímu, reklamaci odmítnout. Skutečnost, že zboží (zásilka) byla poškozena již v okamžiku jeho předání přepravcem Kupujícímu prokazuje Kupující.

 

 

 

Článek 6 – Přechod nebezpečí škody

6

6.1         Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.2         Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou spol. Vířivky Levně s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

6.3         Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.4         Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Vířivky Levně s.r.o. umožnila nakládat.

6.5         Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Vířivky Levně s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

6.6         Prodlením Kupujícího, které je zároveň porušením jeho povinnosti, s převzetím zboží  vzniká Prodávajícímu právo věc po předchozím prokazatelném upozornění formou e-mailu na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. V tomto případě prodá věc druhá strana na vlastní účet.

Článek 7 – Odpovědnost Prodávajícího

7

7.1         Vířivky Levně s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Vířivky Levně s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a)             má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Vířivky Levně s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b)            se věc hodí k účelu, který pro její použití Vířivky Levně s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c)             je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d)            věc odpovídá požadavkům právních předpisů.

7.2         Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí Kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.3      Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez     zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl   by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.4   Formuláře pro uplatnění práv z vadného plnění jsou ke stažení na webových stránkách Prodávajícího (www.virivkylevne.cz), či na těchto odkazech:

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí – vady výrobku;

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

7.5   Kupující je při reklamaci povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.6   Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS zpráv na kontaktním telefonním čísle Kupujícího.

7.7   U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7.8   Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

7.9   Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, u použitého zboží v době do dvanácti (12) měsíců, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a)             u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)            na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c)             u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d)            vyplývá-li to z povahy věci.

7.10     U spotřebního zboží je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

7.11     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.12     Má-li věc vadu, z níž je spol. Vířivky Levně s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.13     Vířivky Levně s.r.o. si vyhrazuje právo vydat Reklamační řád a podrobněji upravit práva a povinnosti Kupujícího a spol. Vířivky Levně s.r.o. z vadného plnění. (???)

 

Článek 8 – Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

Oddíl A – Podstatné porušení smlouvy

8

8.1   Podstatným porušením je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.2         Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a)             na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)            na odstranění vady opravou věci;

c)             na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d)            odstoupit od smlouvy.

8.3         Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.4         Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (oddíl B).

8.5         Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Oddíl B – Nepodstatné porušení smlouvy

8.6         Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.7         Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.8         Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Oddíl C – Porušení smlouvy obecně

8.9         Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8.10     Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8.11     Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

8.12         Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo      nedodržení návodu k použití Kupujícím.

Článek 9 – Záruka za jakost

9

9.1         Zárukou za jakost se spol. Vířivky Levně s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9.2         Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Vířivky Levně s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.3         Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

9.4         Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9.5      U vybraného zboží se Prodávající zavazuje Kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou    smluvní záruku.

 

Článek 10 – Odstoupení od smlouvy

 

10.1          Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů. Lhůta podle věty       první běží ode dne převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob          převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v        přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

10.2          Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

10.3          Vířivky Levně s.r.o. umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím připraveného         formuláře, který si může Kupující stáhnout z webu Vířivky Levně s.r.o., či na tomto        odkazu: Vzor pro odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze elektronickou        poštou na e-mail Vířivky Levně s.r.o. info@virivkylevne.cz. Vířivky Levně s.r.o. po obdržení odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdí doručení odstoupení.

10.4       Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Vířivky Levně s.r.o., Jateční 34,           301 00 Plzeň.

10.5          Odstoupení od smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě.       Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění           komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního        dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

10.6     Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě, tj. čtrnáct (14) dnů, je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

10.7     Kupující odpovídá Vířivky Levně s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10.8     Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

10.9     Vrací-li Kupující zboží osobně v provozovně Prodávajícího, vrátí Prodávající výše uvedené platby do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícímu.

10.10 Není-li dobře možné vrátit zboží (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno nebo zničeno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

10.11 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a)             došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)            použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c)             nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d)            prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující spol. Vířivky Levně s.r.o. vše, co lze vydat, a poskytne spol. Výřivky Levně s.r.o. náhradu do výše, v níže měl z použití věci prospěch.

10.12    Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

10.13       Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného    podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

 

 

Článek 11 – Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11

11.1     Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

11.2     Základní informace o zpracování a ochraně osobní údajů je popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

11.3     Kupující uzavřením smlouvy s Prodávajícím souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

11.4     Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím jeho osobních údajů, zejména e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a obchodních partnerů Prodávajícího. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím jeho osobních údajů se zasíláním obchodních sdělení, a to na následující e-mailovou adresu: info@virivkylevne.cz.

 

Článek 12 – Řešení sporů

 

12.1     Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající a Kupující sjednávají místní příslušnost soudu podle sídla podnikání Prodávajícího.

12.2     Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12.3     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.4     Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5     Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

12.6     Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

12.7     Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

12.8     Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

12.9     Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

 

13.1     Právní vztahy vznikající v rámci uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, příslušnými kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména potom zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále smluvními ujednáními v uzavřené kupní smlouvě a těmito VOP. Dispozitivních ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky se použije jen tehdy, že daná otázka není v uzavřené kupní smlouvě či v těchto VOP řešena odchylně, nebo není řešena vůbec.

13.2     Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z uzavřené kupní smlouvy se vždy řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy.

13.3     Kupní smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

13.4     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP, která zůstávají platná a účinná. Prodávající se v tomto případě zavazuje nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

13.5     V případě rozporů mez údaji uvedenými v Katalogu a v E-shopu, mají přednost údaje uvedené v Katalogu.

13.6     Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny a obměny nabízeného Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování nabízeného Zboží a jeho stavu, a to i bez předchozího oznámení.

13.7     Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů však mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky. Z tohoto důvodu se nepatrné odchylky barevného vyobrazení produktů v Katalogu a v E-shopu oproti skutečnosti nepovažuje za vadu produktu.

13.8     Při nákupu nového elektrozařízení má Kupující právo u Prodávajícího zdarma odevzdat nahrazované zařízení. Ekologická likvidace je zajišťována v kolektivním systému RETELA, s.r.o. (www.retela.cz).

13.9     Prodávající si vymiňuje právo měnit či doplňovat tyto VOP. Každá změna či doplnění VOP vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění v úplném (aktuálním) znění a účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti nového aktuálního znění VOP pozbývají účinnosti dosavadní VOP.

13.10 Tyto VOP včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od ….. 9. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně všech jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.virivkylevne.cz.

 

V Plzni dne 1.září 2018

 

Vířivky Levně s.r.o.

Tomáš Hofman, jednatel společnosti