Zásady ochrany osobních údajů

(a zasílání obchodních sdělení, GDPR)

1     Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

2     Základní informace o zpracování a ochraně osobní údajů je popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

3     Kupující uzavřením smlouvy s Prodávajícím souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

4     Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím jeho osobních údajů, zejména e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a obchodních partnerů Prodávajícího. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím jeho osobních údajů se zasíláním obchodních sdělení, a to na následující e-mailovou adresu: info@virivkylevne.cz.

Přístup k osobním údajům

Zpracování osobních údajů probíhá pomocí vlastních zaměstnanců zavázaných mlčenlivostí, nedochází k předávání osobních údajů do států mimo EU. 

Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům: 

  • poskytovatel webhostingu
  • provozovatelé reklamních systémů

 

Zabezpečení osobních údajů:

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím šifrovaného HTTPS přenosu.

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy, jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli, v zájmu dodržení ochrany osobních údajů.

 

Lhůty pro uchovávání osobních údajů

3 roky na základě uděleného souhlasu 

2 roky po ukončení smluvního vztahu 

Údaje poskytované pro plnění právní povinnosti (vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

Vaše práva 

  • právo na přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici
  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na námitku – máte možnost vznést námitku proti zpracování (vyjmout ze zpracování)
  • právo odvolat souhlas 

Pokud myslíte, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně máte právo podat stížnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.